Gerontopsychiatrie opname

Over ons

Gerontopsychiatrie Opname is een afdeling voor ouderen rond de 70 jaar met een grote diversiteit aan psychiatrische ziektebeelden. Het is een afdeling voor kortdurende opname waarbij zo snel als mogelijk is, wordt toegewerkt naar terug keren in de maatschappij of passende vervolgplek.

Er wordt gestreefd naar een maximale opnameduur van 6 weken, maar als cliënten langer de tijd nodig hebben wordt hier in overleg met het multidisciplinaire team waar mogelijk rekening mee gehouden en wordt gekeken naar andere opties.

Gerontopsychiatrie Opname is één afdeling die is onderverdeeld in twee units (Unit 4 en Unit 5) met ieder 11 opnamebedden en een eigen leefmilieu. 

Gerontopsychiatrie Opname is een gesloten afdeling met een open karakter. Het is een afdeling speciaal voor de oudere zorgvrager met een grote diversiteit aan psychiatrische problemen. Het is een afdeling voor kortdurende opnames, waarbij het accent ligt op het stabiliseren van de crisissituatie. Soms wordt een eerste aanzet tot behandeling gedaan (bijvoorbeeld het instellen op medicatie of verdere diagnostiek). Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van de cliënt en de beste manier om hierbij aan te sluiten. Het is een zeer dynamische afdeling, waarbij opnames en ontslagen aan de orde van de dag zijn, waar multidisciplinair nauw wordt samengewerkt en waarbij contact met familie en mantelzorgers van cruciaal belang is.

Er wordt naar gestreefd om binnen de 2 units een verschillend leefklimaat aan te bieden, passend bij de wisselende cliëntenpopulatie.

Unit 4 is een afdeling met een sterk wisselende groepsdynamiek, cliënten zijn over het algemeen meer op zichzelf en op deze unit worden voornamelijk cliënten opgenomen met psychotische, cognitieve of bipolaire problematiek.

Unit 5 kenmerkt zich door een rustiger klimaat ten opzichte van unit 4, waar voornamelijk cliënten zijn opgenomen met stemmingsproblematiek. Op deze unit wordt meer zelfstandigheid verwacht en in een optimale situatie helpen en stimuleren cliënten elkaar ten aanzien van activiteiten en herstel.

Opgenomen cliënten krijgen een persoonlijk begeleider (PB-er) toegewezen die een coördinerende taak heeft t.a.v. het zorgtraject.