4 risicoprofielen jeugd Catamaran

  • dec 2021
  • Pricilla Molle
  • 107
Forensische GGz

Minder, meer, meest: Vier risicoprofielen van jongeren van de Catamaran.

Delinquent gedrag
Het ontstaan en verloop van gedragsproblemen en delinquent gedrag gaan vaak samen met de aanwezigheid van één of meerdere risicofactoren. De cumulatieve risicohypothese stelt dat hoe meer risicofactoren iemand heeft, des te groter de kans is dat diegene delinquent gedrag gaat vertonen.

Er is al veel bekend over de risicofactoren voor delinquent gedrag, maar onderzoeken naar subgroepen op basis van samen voorkomende risicofactoren in een brede onderzoeksgroep van residentiële jongeren met gedragsproblemen, delictgedrag en psychiatrische problemen ontbreekt nog.

Doel van onderzoek
Het doel van dit onderzoek was om meer zicht te krijgen op welke risicofactoren samen voorkomen bij de jongeren van de Catamaran, om op die manier meer zicht te krijgen op (het ontstaan en verloop van) gedragsproblemen en delinquent gedrag.

Met behulp van een latente klasse analyse met elf risicofactoren in de vier domeinen ‘individueel’, ‘familie’, ‘vrienden’ en ‘school’, hebben we vier subgroepen met verschillende risicoprofielen gevonden.

Eerste groep
De eerste en grootste groep bestaat uit adolescenten met risicofactoren in het individuele domein (drugsgebruik), het vrienden domein (crimineel milieu) en het schooldomein (spijbelen/schooluitval).

Tweede groep
Adolescenten in de tweede groep ervaren risicofactoren in alle vier de domeinen, bijvoorbeeld drugs gebruik, geschiedenis van mishandeling als kind en een crimineel milieu.

Derde groep
Adolescenten in de derde groep hebben de minste risicofactoren op alle gebieden, met uitzondering van de risicofactor afwijzing door leeftijdgenoten die in deze groep het grootste is.

Vierde groep
Ten slotte bestaat de vierde en kleinste groep uit adolescenten die voornamelijk risicofactoren hebben ervaren in het familiedomein, zoals geschiedenis van mishandeling als kind en getuige van geweld in het gezin.

Na de identificatie van de vier groepen, hebben we gekeken of de vier groepen op variabelen als psychopathologie en delictgeschiedenis van elkaar verschilden. Hieruit bleek dat de eerste twee groepen veel overeenkomsten hadden, onder andere in hun delictgeschiedenis (meerdere gewelds- en vermogensdelicten). Adolescenten in de derde groep verschilden van de andere groepen wat betreft diagnose (autisme spectrum stoornis) en delictgeschiedenis (seksuele delicten).

Adolescenten in de vierde groep waren gemiddeld het jongste op het moment dat ze voor het eerst in de hulpverlening kwamen en zijn uiteindelijk op jongere leeftijd met een civielrechtelijke maatregel opgenomen bij de Catamaran. Deze vier subgroepen geven meer inzicht in welke risicofactoren vaak samen voorkomen en zijn een eerste stap in een beter begrip van de complexiteit van gedragsproblemen en delinquent gedrag.

Trefwoorden