Diagnostiek, behandeling en onderzoek

  • mei 2020
  • 615
De Catamaran

Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling

We werken met multidisciplinaire behandelteams. Dit betekent dat we breed kijken naar meerdere domeinen van ontwikkeling en herstel. Naast de psychiatrische klachten en diagnostiek kijken we bijvoorbeeld ook naar de ontwikkelingsgeschiedenis, omgevingsfactoren, somatische aspecten, zelfredzaamheid, leefstijl, etc. Dit betekent ook dat onze teams bestaan uit verschillende disciplines: Psychiaters, GZ-psychologen, Klinisch psychologen, Systeemtherapeuten, Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen, Vaktherapeuten en Maatschappelijk werkers. Op de klinieken werken hiernaast ook: GGZ agogen, Verpleegkundigen, Activiteitenbegeleiders en indien de jongere dit wenst kan er ook gebruik gemaakt worden van een Ervaringsdeskundige en een Geestelijke Verzorger.

Erkende behandelvormen

Alle behandelingen van De Catamaran hebben hetzelfde doel: het behandelen van de onderliggende problematiek van jongeren en zo de groei en ontwikkeling van jongeren te herstellen. Wel zijn er verschillende accenten binnen de beide klinieken. Specifiek voor de Forensische Jeugdpsychiatrie is dat de behandeling gericht is op het verminderen van het risico op delict recidive. Belangrijke ketenpartners voor de Forensische Jeugdpsychiatrie zijn bijvoorbeeld justitie en reclassering. Specifiek voor de Kliniek voor Orthopsychiatrie is dat behandeling gericht is op het verminderen van gedragsproblemen. Belangrijke ketenpartners voor de Kliniek voor Orthopsychiatrie zijn bijvoorbeeld jeugdzorg en jeugdbeschermers/gezinsvoogden. Beide klinieken doen dit door de onderliggende problematiek te behandelen, waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling versterkt wordt, de jongeren hun eigen competenties leren (her)kennen en de relatie tussen jongeren en hun ouders/verzorgers (weer) hersteld wordt. Bij De Catamaran leren jongeren naar zichzelf te kijken, hun persoonlijke talenten te (her)kennen en hun risicofactoren te (her)kennen. Zij werken aan eigenheid, zelfvertrouwen en (coping-)vaardigheden.

Erkende behandelvormen die daarbij gebruikt worden zijn bijvoorbeeld Cognitieve GedragsTherapie (CGT) en Cliëntgerichte Psychotherapie, Training Agressie Controle (TACt), behandeling gericht op verslavingsgedrag (Brains4Use).

Ook kunnen andere therapievormen ingezet worden zoals: Schema Focussed Therapie, Traumabehandeling (bijvoorbeeld EMDR) , Systeemtherapie, Attachment-Based Family Therapy (ABFT), Ouderbegeleiding, Delictanalyse, Vaktherapie, Psycho-educatie, Medicamenteuze behandeling, Zelf-Management Training (ZMT), etcetc.

Innovatieve behandelingen

Het behandelaanbod van De Catamaran wordt aangevuld met meer innovatieve behandelvormen zoals:

  • Cat United (in samenwerking met PSV Foundation)
  • Dutch Cell Dogs
  • Project Life (in samenwerking met Ervaringsdeskundigen)

Daarnaast vindt De Catamaran het van belang dat jongeren zoveel mogelijk eigen regie en eigenaarschap ervaren over hun eigen behandelproces. Methodieken die hierbij gebruikt worden zijn bijvoorbeeld:

  • INKT
  • WKS
  • ABC ( Attachment Based Care)

Wetenschappelijk onderzoek

Om de behandelingen van De Catamaran steeds te verbeteren, evalueren we systematisch de resultaten van onze behandelingen. Dit onderzoek vindt plaats binnen de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. We vertalen de resultaten naar de dagelijkse praktijk en delen ze met samenwerkingspartners en professionals. Zo brengen we het vakgebied GGZ vérder in kwaliteit, innovatie en doelmatigheid.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen graag.