Wat werkt in de re-integratie van veelplegers?

  • dec 2021
  • Pricilla Molle
  • 98
Forensische GGz

In het onderzoeksproject Be a Barista wordt de meerwaarde onderzocht van negen eigentijdse leer-werkprojecten. In het eerste onderdeel van het onderzoek hebben we samen met de aanbieders de beoogde werkzame ingrediënten in kaart gebracht: welke kenmerken dragen bij aan het verminderen van crimineel gedrag en het bevorderen van re-integratie?

Documenten, gesprekken en observaties

Om de werkwijze en aanpak van de leer-werkprojecten in beeld te brengen hebben we op verschillende manieren informatie verzameld. We hebben relevante documenten van de leer-werkprojecten geraadpleegd, zoals jaarverslagen en sociale media. We hebben gesprekken gevoerd met kartrekkers en werkbegeleiders van alle leer-werkprojecten. Daarnaast hebben we bij alle leer-werkprojecten meerdere (participerende) observaties uitgevoerd. Een mooie mix van onderzoeksmethodes zijn ingezet om de beoogde werkzame ingrediënten in kaart te brengen.

De werkzame ingrediënten

De verzamelde data hebben geresulteerd in 6 werkzame ingrediënten. Deze werkzame ingrediënten zijn samengevat in een mooie toegankelijke factsheet. De link naar de factsheet vind je hieronder. De resultaten over de werkzame ingrediënten zijn ook opgeschreven in een wetenschappelijk artikel en ingediend ter publicatie in een internationaal tijdschrift.

De werkzame ingrediënten laten zien dat de werkbegeleiders een belangrijke rol spelen bij het re-integratieproces van de deelnemers. De werkbegeleiders werken niet vanuit een traditionele zorgrelatie maar zijn echte rolmodellen vanuit hun vakmanschap of ervaringsdeskundigheid. Zij zijn in staat om ondanks de complexe problematiek van de doelgroep een authentieke relatie op te bouwen. Daarnaast is er in de leer-werkprojecten spraken van een collectief ontwikkelingsproces waarin deelnemers elkaar ondersteunen. De leer-werkprojecten vallen verder op door hun eigentijdse uitstraling en de connectie met de samenleving. Tot slot bieden de leer-werkprojecten concrete kansen op de (reguliere) arbeidsmarkt en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Factsheet werkzame ingrediënten onderzoeksproject Be a Barista

What is next?

De gevonden resultaten laten zien wat de aanpak in deze re-integratieprojecten bijzonder maakt. Deze inzichten kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van interventies voor deze doelgroep.

In het onderzoeksproject zijn ook de veelplegers zelf gevolgd in de leer-werkprojecten. Door veelplegers te volgen over de tijd wordt in beeld gebracht wat hun ervaringen zijn en welk effect hun deelname heeft op crimineel gedrag, persoonlijk herstel, maatschappelijke participatie, eigenwaarde, psychische gezondheid en gevoel van verbondenheid en discriminatie. Deze resultaten worden momenteel opgeschreven in een wetenschappelijk artikel en nog samengevat in een unieke (bewegende) infographic.

Het onderzoeksproject loopt af op 1 oktober 2020.

Trefwoorden