Flow

  • nov 2021
  • 246
Forensische GGz

Flow studie: Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensisch veld: een klassieke Delphi-studie.

START DATUM ONDERZOEK: Februari 2020

SAMENVATTING:

Binnen de forensische zorg voor volwassenen wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het grootste deel van dat onderzoek is echter cross-sectioneel van aard en primair gericht op individuele verschillen en groepsvergelijkingen. Dit type onderzoek is niet geschikt om veranderingen in gedrag of andere kenmerken over tijd in kaart te brengen en kan ook niet worden gebruikt om causaliteit te onderzoeken. Longitudinaal onderzoek – dat is onderzoek met minimaal drie metingen binnen dezelfde persoon - is juist wel geschikt om dit soort vragen te beantwoorden.

In dit project wordt de Delphi-methode gebruikt om te komen tot acht belangrijke en relevante thema’s voor longitudinaal onderzoek in de forensische zorg voor volwassenen. De kracht van de Delphi-methode is dat het een gestructureerde werkwijze is waarbij, door middel van verschillende rondes, de mate van consensus onder een groep experts kan worden vastgesteld. In de eerste ronde worden belangrijke onderzoeksthema’s in kaart gebracht. In de tweede en volgende rondes geven deelnemers aan hoe belangrijk de thema’s volgens hen zijn. Dit proces gaat door tot consensus over de belangrijkste thema’s wordt bereikt.

Een diverse groep van experts wordt uitgenodigd om bij te dragen aan de Delphi-methode. Specifiek gaat het om ervaringsdeskundigen, cliënten, behandelaren, onderzoekers en managers uit het hele forensische veld.

Contactpersonen

Ilja Bongers

David Buitenweg

Chijs van Nieuwenhuizen