Voor wie

  • feb 2021
  • 1145
Kliniek Intensieve Behandeling

De doelgroep van de KIB bestaat uit volwassen cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in combinatie met gedragsproblemen en intensieve zorgbehoeftes. Zij verblijven vaak al geruime tijd in de klinische ggz. Er is sprake van een zodanig problematische wisselwerking tussen de cliënt en zijn (behandel)omgeving dat het systeem waarvan hij deel uitmaakt, dreigt te desintegreren. Mede als gevolg van de heftigheid en aanhoudendheid van het probleemgedrag is de behandelrelatie ernstig ontregeld. Voorbeelden van ontwrichtend gedrag zijn ernstige en frequente vormen van onder andere agressie, actingout gedrag, seksueel overschrijdend gedrag, suïcidaliteit, zelfbeschadiging/automutilatie en ernstig manipulatief gedrag. Aan ontwrichtend gedrag kunnen verschillende ziektebeelden ten grondslag liggen. De diagnose die bij een cliënt is gesteld is daarom van ondergeschikt belang bij de indicatiestelling voor behandeling binnen een KIB. Op de KIB verblijven cliënten met zowel psychotische stoornissen, als ernstige persoonlijkheidsstoornissen, autismespectrum stoornissen, dissociatieve identiteitsstoornissen en trauma gerelateerde problematiek. Veel cliënten hebben hiernaast verslavingsproblematiek. Vaak is er bij hen sprake van co morbiditeit en hebben verschillende diagnoses elkaar in het verleden afgewisseld.

Voor de KIB gelden de volgende indicatiecriteria:

  • Leeftijd vanaf 18 jaar
  • IQ van minimaal 80
  • Langdurige ontwrichting van de behandelrelatie
  • Meervoudige problematiek op AS1 (EPA) en/of AS2
  • Langer dan een jaar verblijvend in de GGZ
  • Cliënt wordt aangemeld vanuit een reguliere ggz instelling in de regio Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, deel Flevoland

De KIB is niet specifiek toegerust voor cliënten met ernstige somatische problemen en/of organische psychosyndromen. Als de inschatting is dat behandeling vanuit de KIB inhoudelijk wel goed aan zou kunnen sluiten, kan worden gezocht naar mogelijkheden om dergelijke specifieke cliënten toch de benodigde behandeling te bieden.